ThyFF Thisted | BADMINTON – BOWLING – PADELTENNIS

Logo_Stor.png

Vedtægter

Vedtægter for Thy Fritid & Firmaidræt

1 Foreningens navn

1.1     Foreningens navn er ”Thy Fritid & Firmaidræt”, og benævnes efterfølgende ”Thy FF”.

2 Foreningens hjemsted

2.1     Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

2.2     Foreningens adresse er formandens adresse.

3 Foreningens formål

3.1     Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber, at stimulere interessen for idræt og motion under gunstige former, samt at styrke kammeratskab og socialt samvær.

4 Organisationsforhold

4.1     Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidræt, og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter, bestemmelser og retningslinjer.

5 Medlemskab

5.1     Foreningen er åben for alle uanset alder, og optager personer fra arbejdspladser, klubber og andre fællesskaber.

5.2     Deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab af Thy FF. Dog kræves der ikke medlemskab for at deltage i foreningens endagsaktiviteter.

5.3     Indmeldelse kan ske via en formular på foreningens hjemmeside, og ved samtidig indbetaling af det årlige kontingent.

5.4     Medlemskabsperioden regnes fra datoen for indbetaling af kontingentet plus løbende måned, og derefter 11 måneder frem.

6 Udmeldelse

6.1     Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand, eller til de respektive udvalg.

6.2     Udmeldelsen træder i kraft ved modtagelse af denne.

7 Generalforsamling

7.1     Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan give og forandre vedtægterne. Thy FF afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen via hjemmesiden og sociale medier, senest 14 dage før den afholdes.

7.2     Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandsberetning
  4. Udvalgsberetninger
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg i henhold til vedtægterne
  9. Eventuel

7.3     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.4     En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.5     Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det, og vedlægger en dagsorden. Underskriverne er pligtige til at give møde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen med mindst 14 dags varsel og bilagt dagsorden.

7.6     Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt/online, hvis fysisk afholdelse ikke er muligt på grund af nationale eller lokale forsamlingsrestriktioner.

8 Afstemninger ved generalforsamling

8.1     Hvor intet andet er anført, træffes alle afgørelse ved almindeligt flertal.

8.2    Alle medlemmer, der på dagen er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i betalingsrestance.

8.3     Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

8.4     Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 5 deltagere kræver det.

8.5     Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7 stk. 3, kan komme til afstemning. Dette gælder dog ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

8.6     Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet Eventuel.

9 Valg

9.1     Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

9.2     Bestyrelsen består af 3, 4 eller 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

9.3     Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.

9.4     Er der 5 bestyrelsesmedlemmer, afgår 3 i lige år og 2 i ulige år. Er der 4 bestyrelsesmedlemmer afgår 2 i lige år og 2 i ulige år. Er der 3 bestyrelsesmedlemmer afgår 1 i lige år og 2 i ulige år.

9.5     Generalforsamlingen vælger 1 bestyrelses suppleant for 1 år ad gangen.

9.6     Generalforsamlingen vælger 1 revisor for 1 år ad gangen.

9.7     Generalforsamlingen vælger 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen.

10 Bestyrelsen

10.1   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og udarbejder selv sin forretningsorden, samt fastsætter retningslinjer for de faste udvalg.

10.2   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

10.3   Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

10.4   Bestyrelsen udpeger et medlem til Rolighedshallens bestyrelse.

11 Aktivitetsudvalg

11.1   Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af formand samt det antal udvalgsmedlemmer, der er nødvendige.

11.2   Udvalgene har det daglige, idrætslige og økonomiske ansvar for eget aktivitetsområde.

11.3   Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udvalgenes virke og kompetence.

12 Øvrige udvalg

12.1   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Når kommissoriet er fuldført, opløses udvalget.

13 Medlemspligter

13.1   Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræt vedtagne love og vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

13.2   Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold at afgive indberetning om medlemstal, herunder navn, adresse, fødselsdag og -år.

13.3   Foreningens medlemmer forpligtiger sig til at betale for de tilmeldte aktiviteter.

13.4   Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i den løbende turneringer og aktiviteter, indtil forholdene er bragt i orden.

14 Tegningsret

14.1   Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver underskrifter af formand og kasserer for at være gyldig.

14.2    Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kræves generalforsamlingens godkendelse. Forslag herom kan kun fremsættes af et flertal i bestyrelsen.             

14.3   Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

15 Regnskab og revision

15.1   Regnskabet følger kalenderåret, og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

15.2   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

15.3   Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

15.4   Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde, og laver en revisionspåtegning.

15.5   Revisionen skal foretages ud fra god revisionsskik.

15.6   Bestyrelsen kan tilsige til revision, når den finder det formålstjenligt.

16 Eksklusion

16.1   En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, klubber og hold, der ikke overholder foreningens love, vedtægter, bestemmelser og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner, turneringer og arrangementer.

16.2   Ligeledes kan et flertal af bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

16.3   Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.

16.4   Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

17 Vedtægtsændringer

17.1   Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles til generalforsamlingen af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

17.2   Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

17.3   Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at de i pkt. 17.2 behøver at opfyldes.

18 Foreningens opløsning

18.1   Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

18.2   Ved eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

18.3   Generalforsamlingen beslutter, hvordan bestyrelsen skal forvalte foreningens midler i de efterfølgende 3 år, hvor der søges oprettet en tilsvarende forening.

Hvis der i denne periode ikke etableres en lignende forening, skal midlerne fordeles til idrætslige formål i Thisted Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 21. marts 2024.